Sem vložte text nadpisu

Sme tu pre vás od projektu, cez výstavbu až po kolaudáciu, stačí si vybrať čo potrebujete

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Internetového obchodu www.stavebnytahak.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi LIPA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 798 171, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 118862/B, DIČ: 2120500481, IČ DPH: SK2120500481(ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨)a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb ponúkaných Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa.
 2. Kontakt na poskytovateľa je: email: info@stavebnytahak.sleboda.sk, telefónne číslo: 0951 508 220.
 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku na doméne s názvom www.stavebnytahak.sk (ďalej aj “internetová stránka“).
 4. Objednávateľom služieb je každá osoba(fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá si objednala služby poskytované Poskytovateľom.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka, a to propagácia produktov a služieb tretích osôb prostredníctvom ich umiestnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.
 7. Zmluvou sa rozumie zmluva o spolupráci predmetom ktorej je poskytovanie služieb opísaných v bode 6 tohto článku zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A

 1. O. BOX č. 5

820 07 Bratislava

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Objednávateľ môže adresovať aj priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Objednávateľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov poskytovateľovi využili emailovú adresu poskytovateľa:info@stavebnytahak.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet poskytovateľovi doručil.

 

 1. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Objednávateľa, je objednávka služieb poskytovaných Poskytovateľom realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 2. V rámci objednávky služieb musí Objednávateľ oznámiť Poskytovateľovi okrem jeho identifikačných údajov, tiež údaje, ktoré majú byť oznamované tretím osobám v rámci propagácie služieb Objednávateľa, a to:

 

 • Obchodné meno
 • Sídlo
 • IČO, DIČ
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Internetová stránka
 • Druh Objednávateľom ponúkaných služieb (v rámci možností ponúkaných Poskytovateľom na internetovej stránke)

 

 1. K akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v závislosti od voľby Objednávateľa uskutočnenej prostredníctvom Internetovej stránky Poskytovateľa v rámci realizácie objednávky.
 3. Zmluva môže zaniknúť uplynutím času, ako aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.
 4. V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy pred uplynutím doby platnosti, má kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nárok na vrátenie alikvótnej časti ním zaplatenej odmeny, ktorá zodpovedá času zostávajúcemu do ukončenia dohodnutej doby platnosti zmluvy.
 5. Posledný mesiac trvania tejto zmluvy bude Objednávateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, doručená zálohová faktúra vystavená Poskytovateľom na ďalšie obdobie nasledujúce po uplynutí pôvodne dohodnutej platnosti zmluvy. Faktúra podľa predchádzajúcej vety bude vystavená za činnosť Poskytovateľa podľa uzatvorenej zmluvy, a to na ďalšie obdobie rovnajúce sa obdobiu podľa pôvodne uzatvorenej zmluvy. Úhradou faktúry podľa tohto bodu zo strany Objednávateľa, Objednávateľ súhlasí s predĺžením platnosti zmluvy na ďalšie obdobie rovnajúce sa pôvodne dohodnutej dobe trvania zmluvy, za rovnakých podmienok, za akých bola uzatvorená pôvodná zmluva. Takýmto spôsobom môže dôjsť k opakovanému predlžovaniu platnosti zmluvy. V prípade, že Objednávateľ nemá záujem o predĺženie trvania zmluvy – nedôjde z jeho strany k úhrade vystavenej zálohovej faktúry.

 

III. Cena za služby a platobné podmienky

 

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „cena za služby“) je uvedená samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Objednávateľom. Ceny služieb sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ je platcom DPH a teda všetky sumy budú uvedené vrátane DPH. Takto uvedená cena služby je finálna.
 5. Odoslaním objednávky Objednávateľ uvedené ceny akceptuje. V cene za služby nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ani iné náklady súvisiace s dodaním služieb – vzhľadom k charakteru služieb však žiadne takéto náklady ani neexistujú a Objednávateľovi nad rozsah ceny za služby nebudú účtované žiadne takéto poplatky ani náklady a uvedené ceny služieb sú konečné a záväzné.

 

 1. Spôsoby platby

 

 1. Za služby poskytované Poskytovateľom je možné platiť týmito spôsobmi:

 

 1. platba na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom

 

 1. Poskytnutie služieb

 

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi služby v rozsahu, v čase a v kvalite podľa uzatvorenej zmluvy.
 2. Poskytnutie služieb sa uskutoční tak, že Poskytovateľ oznámi kontaktné údaje Objednávateľa (v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, Email, telefónne číslo, internetová stránka)všetkým záujemcom o služby poskytované Objednávateľom, ktorí vyplnia kontaktný formulár na internetovej stránke Poskytovateľa a prejavia záujem o niektorú zo služieb, ktoré poskytuje v rámci svojej činnosti Objednávateľ a propagácia ktorej je predmetom zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom podľa týchto VOP.
 3. Poskytovateľ bude Objednávateľovi poskytovať služby podľa týchto VOP a spôsobom v nich uvedeným po celý čas trvania zmluvy.
 4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s Objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom v prípade, že zo strany tretích osôb – zákazníkov Objednávateľa, budú Poskytovateľovi oznámené akékoľvek námietky či sťažnosti na Objednávateľa, jeho prácu, kvalitu ním poskytovaných služieb alebo na inú činnosť týkajúcu sa Objednávateľa.
 5. Poskytovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči tretím osobám za konanie Objednávateľa a za plnenie jeho záväzkov voči tretím osobám, ako ani za kvalitu ním poskytovaných služieb.

 

 1. Odstúpenie objednávateľa – spotrebiteľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: LIPA SLOVAKIA s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum uzatvorenia zmluvy, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Poskytovateľovi z odstupujúcej zmluvy. V opačnom prípade Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za službu, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Poskytovateľ informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

 

 • Predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, že objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania objednávateľom, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom –spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na internetovej stránke Poskytovateľa. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke Poskytovateľa dňa 01.11.2020.

 

Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.stavebnytahak.sk

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Poskytovateľom je LIPA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 798 171, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 118862/B, DIČ: 2120500481, IČ DPH: SK2120500481, email: info@stavebnytahak.sleboda.sk, telefónne číslo: 0951 508 220 (ďalej len „Poskytovateľ“).
 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku na doméne s názvom www.stavebnytahak.sk (ďalej aj “internetová stránka“).
 4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Objednávateľa – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľawww.stavebnytahak.sk.
 5. Objednávateľom služieb je každá osoba(fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá si objednala služby poskytované Poskytovateľom.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka, a to propagácia produktov a služieb tretích osôb prostredníctvom ich umiestnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.
 8. Zmluvou sa rozumie zmluva o spolupráci predmetom ktorej je poskytovanie služieb opísaných v čl. I bode 6 VOP zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi

 

 1. Odkazy

 

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Poskytovateľa.

 

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb

 

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke objednávateľa.

 

 1. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 

 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

 

 1. Rozsah poskytnutej služby
 2. Včasnosť poskytnutia služby
 3. Správnosť ceny za službu

 

 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: LIPA SLOVAKIA s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, alebo emailom na adresu:info@stavebnytahak.sleboda.sk.Objednávateľ môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.
 2. Pri uplatnení reklamácie vyplní Objednávateľ reklamačný protokol, ktorý je Objednávateľovi sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Objednávateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Objednávateľ Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 3. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie bude Objednávateľovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Poskytovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej s Poskytovateľom a bude mu vrátená plná suma, ktorú za službu zaplatil.
 5. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z  ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Práva Objednávateľa pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Objednávateľ právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa, dňa 01.11.2020.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením na internetovej stránke Poskytovateľa.

Na stiahnutie

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

REKLAMAČNÝ FORMULÁR